متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره‌های ۴۳۸ـ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم...
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


رأی اصلاحی شماره‌های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |
اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره۴۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت کارکنان قراردادي جهادسازندگي به پيماني در زمان ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد و کشاورزي
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره‌هاي ۵۱ الي ۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران وزارت آموزش و پرورش
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۰۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به رسيدگي به هرگونه اختلاف ناشي از اجراي قانون کار در قراردادهاي منعقده بين کارفرما و کارگر
 

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |رأي شماره۷۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتي به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصيلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره۷۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنياد شهيد و امور ايثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۷۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


رأي شماره۵۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداري موردعمل براي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۵۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نقض قسمت ب رأي شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۵۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


91/07/22


91/06/21


رأي شماره 142 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخريدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره‌هاي 139ـ 138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هيأت وزيران


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد همترازي تحصيلات غيررسمي مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيست


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع، لغو حكم بازنشستگي بدون تقاضا و تمايل به بازنشستگي قبل از پايان خدمت
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |