رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |



متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |



















































رأي شماره۵۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداري موردعمل براي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۵۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نقض قسمت ب رأي شماره ۵۲۴ ـ ۵۰۵ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۵۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


۹۱/۰۷/۲۲


۹۱/۰۶/۲۱






رأي شماره 142 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخريدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره‌هاي 139ـ 138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ 16/12/1385 هيأت وزيران


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد همترازي تحصيلات غيررسمي مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم اعتبار كافي نافي حق مسلم مستخدم نيست


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع، لغو حكم بازنشستگي بدون تقاضا و تمايل به بازنشستگي قبل از پايان خدمت
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابلاغيه‌هاي شماره 3056ـ 12/3/1387 و 6011 ـ 18/11/1377
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 578 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع در فرضي كه كميسيون تجديدنظر تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري، اعتراض شهرداري را موجه تلقي كند، تشديد مجازات تخلف ارتكابي منعي ندارد


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 579 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد رد شكايت به لحاظ رسيدگي قبلي هيئت عمومي و صدور رأي وحدت رويه


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری و در خصوص فوق العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75% هزینه های درمانی مستخدمان دولت
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واجدین شرایط مقرر در بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 از تاریخ تصویب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دریافت فوق العاده کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزایا خواهند بود

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 24ـ 25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام آموزش و پرورش به اختصاص 3% سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 به معلولین واجد شرایط

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 540 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ايام عدم خدمت ناشي از بازخريد خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتي محسوب نمي‌شود


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 543 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مشروط بودن تصدي سمت سردفتري
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره539 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 6 مصوبه مورخ 25/2/1385
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 587 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم امکان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اعضای هیأت علمی در صدور احکام بازنشستگی

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 579 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایام عدم خدمت ناشی از بازخرید خدمت به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب نمی شود

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره دادنامه 531 ، 455ـ 446 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 428 الی 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 422 الی 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه  از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می باشد   
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان برای کارکنان خرید خدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اصفهان      
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می شود
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره 407 الی 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت فوق العاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به صورت توأمان بلامانع است

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: لزوم اصلاح احكام بازنشستگي كاركنان وزارت نيرو با لحاظ فوق‌العاده جذب
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 3891ـ1265ـ160 مورخ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران موضوع يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعمال محدوديت نسبت به مهندسان شاغل و....


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره‌هاي 362ـ 363ـ364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توأمان مي‌باشد


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 361 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال حكم مقرر در تبصره يك ماده74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/1365 بايد با رعايت تبصره2 ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 انجام شود

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه نسبت به كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مي‌نمايند

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 241 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبة شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره 242 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |