متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |
ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان (دادنامه شماره 1779 مورخ 15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

عدم امکان بازخرید آن دسته از مستخدمان رسمی دولت که بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |
عدم ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مبنی بر عدم امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشول قانون تأمین اجتماعی (دادنامه شماره 1392 الی 1402 مورخ 10/9/1393 دیوان عدالت اداری)


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


رأي شماره ۱۲۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزايا و عناوين مشابه در ايام غيبت بيش از شش ماه مشمولين تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۶


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۲۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم احتساب فوق‌العاده ويژه کارشناسي در تعيين اضافه‌کار


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۱۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع احتساب مدت ايام حضور در جبهه به عنوان سابقه خدمت دولتي


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شمار‌هاي ۸۴۹ الي ۸۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به قرارداد کار معين


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع اعطاي اضافات شايستگي در وزارت نفت


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۲۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بندهاي ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۲۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدريس


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأی شماره‌های ۴۳۸ـ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم...
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


رأی اصلاحی شماره‌های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |
اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶ـ ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره۴۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت کارکنان قراردادي جهادسازندگي به پيماني در زمان ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد و کشاورزي
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره‌هاي ۵۱ الي ۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران وزارت آموزش و پرورش
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۱۰۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به رسيدگي به هرگونه اختلاف ناشي از اجراي قانون کار در قراردادهاي منعقده بين کارفرما و کارگر
 

متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |رأي شماره۷۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتي به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصيلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره۷۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمان مشمول قانون حالت اشتغال به کار بنياد شهيد و امور ايثارگران که به کار مجدد اشتغال دارند
متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |

رأي شماره ۷۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |


متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |متن كامل
نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  |