شرح وظايف پست سازماني ذيحساب

بااستنادبه قانون محاسبات عمومي کشور


1- اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت ، (ماده 31) .

2- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ، (ماده 31) .
3-
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ، (ماده 31) .

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور ، (ماده 31) .
5-
نگاهداري وتحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .
6-
درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه ، بمنظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از
هزينه هاي سال جاري وتعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس آئين نامه ماده54 قانون محاسبات عمومي
.

7- واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي
حوزه مأموريت يا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموريتي که بموجب قانون و آئين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز بموقع آن (مواد 27 و 54) .
8-
تأمين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) .
9-
درخواست وجه از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي
دستگاه اجرائي براساس دستورالعملهاي مربوط (مواد 22 و 75
) .

10- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ،
تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) .

11- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت
در واريز بموقع آن (مواد 28 ، 29 ، 53 ، 59 ، 60 ، 61
) .

12- تأمين اعتبار وپرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات وکالاهاي وارداتي وپيگيري ونظارت
در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط (ماده 62
) .

13- مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين .

14- مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها ازطريق حسابهاي بانکي مجاز و يا طريق ديگري که بموجب قوانين و
مقررات مربوط مجاز شناخته شده است
.

15- انجام اقدامات لازم درمورد دريافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد بموقع آن به ذينفع با رعايت
مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذکور (مواد 31 و41
) .

16- نظارت بر وصول و ايصال درآمد و مطالبات دستگاه اجرائي مربوط و نيز مالياتهاي تکليفي و ساير کسور قانوني .

17- نگاهداري وتهيه وتنظيم حسابها وصورتهاي مالي دستگاه اجرائي وامضاء وارسال صورتحسابها بانضمام اسناد ومدارک
مربوط درموعدمقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات (مواد 31و5 و99 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه
) .

18- درخواست افتتاح حسابهاي بانکي موردنيازدستگاه اجرائي ازخزانه يانمايندگي خزانه دراستان حسب مورد(ماده76) .

تأئيد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي صدور احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائي (مواد34و36) .

19- تأئيدعامل ذيحساب وامين اموال واعلام موافقت براي صدوراحکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرائي (مواد34و36).
20-
تفويض اختيار به معاون و عامل ذيحساب و ساير کارکنان تحت سرپرستي درموارد و حدودي که بارعايت قانون
ازطرف وزارت اقتصادي و دارائي معين خواهد شد
.

21- نظارت برحسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال باتوجه به آئين نامه هاي مربوط .

22- اقدام درمورد واريزمانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاري حداکثر تادهم ارديبهشت ماه سال بعد ووجوه اعتبارات
مصرف نشده طرحهاي عمراني حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحيه ماده 63 و64 مصوب 15/12/1379
) .

23- شرکت در جلسات هيأت ترک مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي (مواد 31 و 83 و 84 و 85) .

24- تهيه و ارسال گزارشهاي لازم به وزارت اموراقتصادي و دارائي ، ديوان محاسبات کشور درموارديکه انجام خرجي
به تشخيص ذيحساب برخلاف قانون ومقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده91قانون محاسبات عمومي کشور
.

25- اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريتي که بموجب مقررات مجاز به اخذ
و نگهداري وجوه يا اوراق در حکم وجه نقد يا اموال مي باشد
.

26- اعمال مديريت بر کل امور ذيحسابي .

27- همکاري و پيگيري در زمينه اجراي برنامه هاي آموزشي بمنظور افزايش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالي .

28- انجام تحويل وتحول سوابق ذيحسابي با تنظيم وامضاء صورتمجلس وارسال به وزارت اموراقتصادي ودارائي دراجراي
ماده 97 قانون محاسبات عمومي کشور و دستورالعمل اجرائي آن
.

29- انجام وظايف محول ازطرف وزارت امور اقتصادي و دارائي دراجراي مواد 90 و 94 قانون محاسبات عمومي کشور .

30- انجام ساير وظايف و امور محوله برطبق قوانين و مقررات و دستورالعمل مربوط